MVO-award

Computer Troubleshooters vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) belangrijk. MVO vraagt voordurend aandacht. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de effecten die onze bedrijfsactiviteiten hebben op mens, milieu en bedrijfsvoering. Op een groot aantal terreinen hebben we al veel bereikt en op andere terreinen moeten we nog een tandje bijzetten.

jury

Juryleden van MVO prijs Zeist zijn bij ons te gast op 14 okt. 2011.

Op 9 november 2011 hebben wij de MVO-prijs mogen ontvangen uit handen van de wethouder Joke Leenders. Computer Troubleshooters Nederland mag zich daarmee de komende twee jaar het duurzaamste MKB-bedrijf van Zeist noemen. Volgens de jury zijn wij “initiator en voorloper op het terrein van Groene ICT in het MKB”.   De ICT branche verkeert nog in de bewustwordingsfase, goede voorlichting is belangrijk. Computer Troubleshooters speelt hierin een actieve rol. De jury vindt deze insteek van MVO een eye-opener waar veel bedrijven iets van kunnen leren.”

Behoorlijk Bestuur en bedrijfsethiek
Wij zijn als bedrijf aangesloten bij een wereldwijde franchiseorganisatie met 500 vestigingen, die 1200 ICT experts in dienst hebben, in meer dan 25 landen. De interne bedrijfsstructuur is transparant en de organisatie is sterk van onderop gebouwd.

De producten die wij aan onze klanten leveren worden grotendeels in Nederland ingekocht, maar worden elders geproduceerd. Daar waar mogelijk spreken wij onze leveranciers aan op haar selectieproces en beoordelen wij hun mede op hun bijdrage aan MVO-criteria. Omdat omgaan met vertrouwelijke gegevens van klanten inherent is aan ICT dienstverlening, is integer en accuraat handelen een belangrijke waarde van ons bedrijf.
Ook binnen ons eigen bedrijf voeren wij een actief mvo-beleid. In 2010 hebben wij deelgenomen aan het traject “Klimaatneutrale ICT bedrijven”. Computer Troubleshooters Nederland heeft op 19 november 2010 een verklaring ondertekend met de provincie Utrecht als deelnemer aan het project ‘OpKop”, met alss doel uiterlijk in 2012 een CO2 neutrale bedrijfsvoering te hebben. Dit houdt in dat wij een energiebesparingsprogramma (verder) gaan doorvoeren en de resterende CO2-uitstoot zullen compenseren. Dit hebben wij per 1 december 2012 gerealiseerd.

Milieu
We willen de impact die onze activiteiten op het milieu hebben minimaliseren. Daarom voeren wij een actief beleid om onze milieulasten en die van onze klanten zo laag mogelijk te houden.

Een aantal voorbeelden van de maatregelen en activiteiten die zijn genomen om onze milieulasten te reduceren:

  • Ons vestigingenbeleid is erop gericht dat wij zo dicht mogelijk bij onze klanten zitten, wat op jaarbasis veel autokilometers scheelt naast het actief gebruik van remote monitoring en support.
  • In 2009 zijn de niet-serviceauto’s vervangen door hybride voertuigen.
  • In 2009 is een audit ontwikkelt om de milieulasten en –kosten van middelgrote organisaties te meten en te reduceren.
  • In 2009 zijn een groot aantal kleinere maatregelen genomen om het energieverbruik op kantoor te reduceren, mede op basis van een continue meting van het elektriciteitsverbruik.
  • In 2010 is gestart om papier in eigen gebruik te vervangen door milieuvriendelijke papier.
  • Recyclen en het gebruik van recyclede producten wordt aangemoedigd  even als bij cartridges.
  • Advies is ingewonnen om te komen tot verdere verlaging van het energie- en warmteverbruik.
  • Tevens is een onderdeel van het Computer Troubleshooters beleid om het reizen met de auto en per vliegtuig zoveel  mogelijk te beperken.

Samenleving
Maatschappelijke betrokkenheid van medewerkers en eigenaren wordt aangemoedigd. Zo zijn medewerkers actief betrokken bij het stimuleren van eerlijke handel in hun gemeente, organiseren van charity evenementen en het technisch faciliteren van lokale radiostations.

Medewerkers
We vinden het belangrijk dat medewerkers hun werk op een gezonde, veilige en verantwoorde manier kunnen uitvoeren. Door onze unieke bedrijfsstructuur hebben wij relatief veel ondernemers in ons bedrijf, naast de medewerkers. Door een grote onderlinge betrokkenheid staan wij altijd klaar een ander te helpen en te assisteren. Veel van onze vestigingen zijn erkende leerbedrijven en jaarlijks bieden wij ongeveer twintig studenten een stageplaats. Verder wordt er actief gewerkt aan re-integratie , om deze mensen te plaatsen binnen onze organisatie.  In ons wervings- en selectiebeleid hebben alle kandidaten gelijke rechten.

Klanten/concurrenten
We vinden dat concurrentie open en eerlijk moet zijn. We gebruiken geen onethische middelen om een voordeel ten opzichte van onze concurrentie te krijgen. Opdrachten willen we alleen verkrijgen op basis van onze prijs-/kwaliteitverhouding. Wij informeren onze klanten open en eerlijk.

Leveranciers
Wij willen zakendoen met leveranciers die zich verantwoordelijk, integer en duurzaam gedragen. Naast betrouwbaarheid en performance/prijs streven wij ernaar om samen te werken met leveranciers met een operationele duurzame bijdrage. Bij de selectie van leveranciers zijn wij wel realistisch over de inkoopkracht van ons bedrijf.
Concreet betekent dit bij de selectie van hosting partners klimaatneutraal een belangrijke rol speelt, dat wij producten adviseren met milieukeurmerken bij gelijkgeschiktheid, maar ook in onze bedrijfsvoering keuzes maken voor leveranciers met duurzame producten en diensten.

Bestuursstructuur
We doen al het mogelijke om de organisatie op een transparante manier aan te sturen en  medewerkers en contractanten te informeren en motiveren. We geven openheid van zaken over de koers van de organisatie en de mate waarin gestelde doelen al dan niet gerealiseerd worden. Vertrouwelijke informatie stellen we uiteraard selectief beschikbaar.

WordPress Themes
DeVision WordPress Theme from ThemeShift

© 2013 Computer Troubleshooters